HET EUROPEES BESLAGBEVEL EN BESLAG OP SPAANSE BANKREKENINGEN

Vanaf 18 januari 2017 is de Europese verordening (EU) 655/2014 van toepassing. Deze verordening regelt het Europees beslagbevel, een procedure die het binnen de Europese Unie makkelijker maakt om conservatoir beslag te leggen op een buitenlandse bankrekening. De procedure is een facultatief en bijkomend middel voor schuldeisers, die er dus ook voor kunnen kiezen om beslag te leggen op grond van het nationale recht in het land waar het beslag wordt gelegd.

De invoering van een Europees beslagbevel is vooral goed nieuws voor Nederlandse schuldeisers die beslag willen leggen op een Spaanse bankrekening. De Spaanse procedure tot het leggen van conservatoir beslag is namelijk erg omslachtig. Meer daarover kunt u lezen in ons artikel over de verschillen tussen Nederlands en Spaans procesrecht.

Omgekeerd doet een Spaanse partij die beslag wil leggen op een bankrekening in Nederland er meestal verstandig aan om geen gebruik te maken van de procedure uit de beslagverordening maar om gewoon op grond van het Nederlandse recht beslagverlof te vragen. Het Nederlandse beslagrecht is namelijk soepeler dan de Europese beslagprocedure die nu in werking treedt.

In dit artikel bespreken we de procedure ter verkrijging van een Europees beslagbevel en de tenuitvoerlegging daarvan in Spanje. Vooraf merken we op dat de Europese verordening niet van toepassing is op vorderingen uit consumentenovereenkomst.

De procedure ter verkrijging van een Europees beslagbevelEuropees beslagbevel

Vóór de invoering van het Europees beslagbevel kon een conservatoir beslag alleen gevraagd worden aan de rechter van de plaats waar het beslag gelegd moest worden. Beslag op een Spaanse rekening kon dan ook alleen aan de Spaanse rechter verzocht worden en beslag op een Nederlandse bankrekening alleen aan de Nederlandse rechter.

Dat werkt bij het Europees beslagbevel anders: de rechter die bevoegd is om te oordelen over de vordering zelf is daarnaast bevoegd een beslag op een bankrekening te bevelen, ook al gaat het om een bankrekening uit een ander land. Op grond van de verordening kan een Nederlandse rechter onder omstandigheden dus rechtstreeks een beslag op een Spaanse bankrekening bevelen. Als niet de Nederlandse maar de Spaanse rechter bevoegd is om over de vordering zelf te oordelen kan aan die Spaanse rechter een Europees beslagbevel op een Spaanse bankrekening afgeven mits de schuldeiser niet zelf in Spanje is gevestigd.

De rechter zal het bevel uitvaardigen als de schuldeiser voldoende bewijsmateriaal heeft verstrekt om het gerecht ervan te overtuigen dat er dringende behoefte bestaat aan een conservatoir beslag, gelet op het reële risico dat zonder een dergelijke maatregel de latere inning van de vordering onmogelijk wordt gemaakt of wordt bemoeilijkt. Bovendien zal de schuldeiser bewijs moeten overleggen om het gerecht ervan te overtuigen dat de vordering waarschijnlijk zal worden toegewezen.

Overigens kan ook nog een verzoek tot een conservatoir beslagbevel worden ingediend als er al een uitspraak is gedaan in de hoofdprocedure, voorafgaand aan de executie. In dat geval hoeft de beslagrechter er uiteraard niet meer van overtuigd te worden dat de vordering zal worden toegewezen.

Het verzoek wordt ingediend met behulp van een vaststaand formulier. In Nederland wordt het verzoek ingediend bij de voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank, in Spanje bij de bevoegde rechtbank van eerste aanleg. De schuldenaar wordt niet in kennis gesteld van het verzoek en wordt ook niet gehoord zolang het bevel nog niet is uitgevaardigd. Normaliter zal de schuldeiser een door de rechter te bepalen zekerheid moeten stellen om misbruik te voorkomen en tot vergoeding van de schade als het beslag achteraf gezien onrechtmatig blijkt te zijn gelegd (omdat de vordering bijvoorbeeld wordt afgewezen).

Het gerecht beslist binnen tien werkdagen na ontvangst van het verzoek of de eventuele aanvulling daarop. Die termijn wordt verkort tot vijf dagen als er al een uitspraak in de hoofdprocedure is gegeven.

Als er nog geen hoofdprocedure is aangevangen, is de schuldeiser verplicht deze op te starten binnen 30 dagen na indienen van het beslagverzoek of, als dat later is, binnen 14 dagen na het uitvaardigen van het bevel en de beslagrechter daarover te informeren bij gebreke waarvan het beslag wordt beëindigd en partijen daarover worden geïnformeerd.

Nieuw voor Nederland is dat de schuldeiser de rechter ook kan verzoeken informatie in te winnen over bankrekeningen als die gegevens niet bekend zijn. Maar dat kan alleen als er al een uitspraak is gedaan in de hoofdzaak. De rechter stuurt dat verzoek door aan de bevoegde Spaanse autoriteiten die het verzoek met bekwame spoed moet behandelen.

De tenuitvoerlegging in SpanjeEuropees beslagbevel en Beslag op een Spaanse bankrekening

De Nederlandse rechter geeft het bevel af aan de schuldeiser, die dat vervolgens aan de bevoegde rechtbank van eerste aanleg in Spanje doet toekomen. Als de Spaanse rechter het bevel geeft, kan die stap worden overgeslagen.

De uitvoerende instantie geeft vervolgens bevel aan de betreffende bank om de rekening(en) te blokkeren. De bank moet binnen drie dagen na ontvangst van het bevel aangeven of en in hoeverre het beslag inderdaad is gelegd. Deze verklaring wordt gericht aan de uitvoerende instantie en – per aangetekende post met bericht van ontvangst of gelijkwaardige elektronische media – aan de schuldeiser.

Pas nadat de voorgaande stappen zijn gezet wordt de schuldenaar over het beslag geïnformeerd door toezending van het beslagverzoek, de bijgevoegde bewijsmiddelen en het beslagbevel.

Als het beslag eenmaal is gelegd kan de schuldenaar, op beperkte gronden, zowel bij de uitvaardigende instantie als bij de uitvoerende instantie verzoeken het beslag te wijzigen of beëindigen.

Conclusie

Van geval tot geval zal bekeken moeten worden in hoeverre een Europees beslagbevel zinvol kan zijn of in hoeverre het überhaupt gebruikt kan worden. Als middel om de omslachtige Spaanse beslagprocedure te omzeilen achten wij het zeker zinvol en in internationale zaken is het hoe dan ook een extra wapen in het arsenaal tegen verstoppertje spelende schuldenaren.

Voor meer informatie kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

By |2018-08-02T14:16:32+02:00januari 18th, 2017|JURIDISCHE INFORMATIE|